Kwalteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Claire Boers-Stoll, Psy.D.
Naam regiebehandelaar: Claire Ellen Boers-Stoll
E-mailadres: claireboers@hetnet.nl
KvK nummer: 343599982
Website: www.psychotherapyclaireboers-stoll.nl
BIG-registraties: Psychotherapeut BIG, GZ Psycholoog BIG
Overige kwalificaties
Basisopleiding: Doctor of Psychology, (Clinical Specialization), Florida Institute of Technology,
Melbourne, Florida, USA
AGB-code praktijk: 94002928
AGB-code persoonlijk: 94003404
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Depressieve klachten, angst klachten, problemen in de relaties met zichzelf en anderen, overspanning en
burnout, overmatig middelen gebruik, persoonlijkheids problematiek, traumatische ervaringen,
emotioneel omgaan/coping met (chronische) ziekten, omgaan met leven in een andere cultureel
omgeving (intercultureel psychologie). Behandeling is integratief met gebruik van Cognitief Gedrags
Therapie, EMDR, interpersoonlijke therapie, psychodynamische therapie, steunende-structurerende
therapie. Praten over jou problemen gebeurt bij ieder vorm van behandeling. Dit kan ingevuld met
(online) CGT huiswerk, schrijven, tekenen en/of (Jungiaans analytisch gebasseerd) sandplay therapie.
De cliënt kan kiezen welke vorm van therapie hij of zij wil proberen en gebruiken in overleg met mij
tijdens de behandel planning.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Claire E Boers-Stoll, Psychotherapeut BIG, GZ Psycholoog BIG
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Audrey Kraft, Psychotherapeut BIG, 09043050316 Jaap Dekker, Psychotherapeut BIG, 59047833716
Els Nanne, Psychotherapeut BIG, 59045344716
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Uw eigen huisarts(en) en praktijk ondersteunende hulp (POH) zo nodig met de psychiater of andere
medisch specialist die uw helpt via doorverwijzing van uw huisarts. Voor psychiatrisch consulten
en/of eventueel behandeling verwijs ik cliënten door naar mijn collega psychiater Dhr. V.
Akbarkhanzadeh, BIG nr. 59051385901
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Uw kunt mij proberen te bellen tussen 13:00 en 23:00 door de week en in het weekend. In geval van
spoed kunt u de huisartspost, spoedeisende hulp of ggz crisis dienst in uw stadsdeel bellen en zo
nodig bezoeken.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: omdat mijn cliënten kunnen in verschillende stadsdelen or zelfs in andere steden wonen
of werken. Uw eigen huisarts speelt de belangrijk sleutel rol in uw zorg.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: CZ groep, De Friesland, DSW groep, Menzis
groep, VGZ groep,VRZ groep, Zilveren Kruis groep.
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychotherapyclaireboers-stoll.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.psychotherapyclaireboers-stoll.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Uw zou eventueel verschillen of klachten met mij bespreken. Als het niet opgelost is kunt u contact
met de Landelijk Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen &Psychotherapeuten (LVVP). Het
Regionaal Tuchtcollege Amsterdam behandeld ernstig overtredingen van de beroepscodes voor
psychologen en psychotherapeuten.
Ik upload het document met de klachtenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Landelijk Vereniging van Vrijgevestige Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
De geschillenregeling is hier te vinden
Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Audrey Kraft, Psychotherapeut BIG, 09043050316
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychotherapyclaireboers-stoll.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
U maakt contact met uw huisarts. Hij of zij spreekt met u over uw problemen. Het kan zijn dat u
spreekt met de praktijk ondersteunende hulpverlener (POH). Dat kan een psycholoog,
maatschappelijk werker of verpleegkunnige zijn die samen met uw huisarts werkt voor screening en
soms behandelingen. De noodzak voor doorvewijzing naar mij is bepaald in de huisarts praktijk zowel
as er een kortere of langere behandeling nodig is. Met een geldig huisarts verwijsbrief kunt u een
afspraak met mij maken voor intake gesprekken. Ik wil een goede overzicht krijgen van uw huidig
problemen, levensstijl, symptomen, en situatie. Vragenlijsten zou gegeven worden die u kunt online
of op papier invullen als deel van diagnosticeren. Ik wil ook iets leren over uw jeugd, familie en
ervaringen uit het verleden. Na voldoende intakes maken wij samen een behandel plan.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Claire E Boers-Stoll
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Normaal gesproken niet maar als ik vind dat u medische zorg nodig hebt dan stuur ik uw terug naar
de huisarts of naar een psychiater als uw huisarts dat goed vind.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Claire E Boers-Stoll
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Claire E Boers-Stoll
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
door besprekingen.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
voortgangsbesprekingen behandelplan, ROM metingen en feedback.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
besprekingen over de voortgang van de doelen van cliënten en ROM metingen na iedere 5
doorgaande sessies.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
bij mensen die Nederlands spreken (ongeveer 30% van mijn cliënten) gebruik ik de GGZ
Thermometer in the ROM portal. Bij mensen die geen Nederlands spreken en lezen gebruik ik een
papier vragenlijst die ik bewaar in de dossier.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Claire Ellen Boers-Stoll
Plaats: Amsterdam
Datum: 31-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja